Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Offerteflow: XED, gevestigd te Buckingham 33, KvK-nummer 78060737.
Klant: degene met wie Offerteflow een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Offerteflow en Klant samen.
Consument: een klant van Offerteflow

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Offerteflow.
Offerteflow en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Offerteflow en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen
Offerteflow hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw.
Offerteflow mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
Offerteflow en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
Offerteflow mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
Offerteflow zal prijsaanpassingen meedelen aan de klant voorafgaand aan de ingang ervan.
Een consument mag de overeenkomst met Offerteflow opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn
De betalingstermijnen die Offerteflow hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Offerteflow aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
Offerteflow mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen te late betaling
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Offerteflow zijn verplichtingen opschorten totdat de klant heeft betaald.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, is Offerteflow gemachtigd om het abonnement te annuleren.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Offerteflow, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken.
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@offerteflow.nl.

Artikel 7 - Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8 - Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Offerteflow te verrekenen met een vordering op Offerteflow.

Artikel 10 - Garantie
Wanneer de klant en Offerteflow een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Offerteflow enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 - Uitvoering van de overeenkomst
Offerteflow mag de dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

Artikel 12 - Informatieverstrekking door de Klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Offerteflow.
De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Artikel 13 - Duur overeenkomst dienst
De overeenkomst tussen Offerteflow en de klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst automatisch per maand verlengd

Artikel 14 - Intellectueel eigendom
Offerteflow behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Offerteflow aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 15 - Geheimhouding
De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Offerteflow ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Offerteflow waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Offerteflow schade kan berokkenen.
De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 16 - Boetebeding
Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Offerteflow voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
Offerteflow mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 17 - Vrijwaring
De klant vrijwaart Offerteflow tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Offerteflow geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18 - Klachten
De klant moet een door Offerteflow geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Offerteflow daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Offerteflow hiervan op de hoogte stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Offerteflow hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Offerteflow.
Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Offerteflow andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 19 - Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Offerteflow.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Offerteflow ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid Klant
Wanneer Offerteflow een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid Offerteflow
Offerteflow is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wanneer Offerteflow aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Offerteflow is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer Offerteflow aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 22 - Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Offerteflow vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 - Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Offerteflow toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
Is de nakoming van de verplichtingen door Offerteflow nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Offerteflow in verzuim is.
Offerteflow mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Offerteflow kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 24 - Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Offerteflow door de Klant niet aan Offerteflow kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computervirussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Offerteflow 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Offerteflow kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Offerteflow de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
Offerteflow hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Offerteflow hiervan voordeel heeft.

Artikel 25 - Wijziging overeenkomst
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Offerteflow de overeenkomst aanpassen.

Artikel 26 - Wijziging algemene voorwaarden
Offerteflow mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Offerteflow altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal Offerteflow zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 27 - Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Offerteflow aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Offerteflow.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 28 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Offerteflow bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Offerteflow is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Offerteflow is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Offerteflow, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 11 december 2023.